Fiskeområde Vindelälven

 Vad är Fiskeområde Vindelälven?

Fiskeområde Vindelälven är en ideell förening som är verksam inom Vindelälvens avrinningsområde och Umeälvens nedre del. Föreningen har som uppgift att enligt Leadermetoden förvalta och fördela medel, från EU:s Havs- och Fiskerifond och regionen, till projekt som kan utveckla fiskresursen, sportfisket och fiskerinäringen i området.

Vår vision är: Mer fisk och bättre fiskeförvaltning - till nytta och nöje för ortsbor och besökare 

Fiskeområdet vill genom samverkan med andra aktörer i regionen vara med att lägga grunden till en hållbar utveckling i området.


Har du eller din organisation idéer om projekt som skulle bidra till denna utveckling så titta gärna vidare på denna hemsida och hör av dig till oss.

Under fliken söka och redovisa projekt hittar du mer information om vilka aktiviteter man kan söka projekt för och hur detta går till.

 

                    Verksamhetsledare                                                        Ordförande                                

                    Stig Westbergh                                                              Rune Sjöström

                    070-5267114                                                                070-3748906

                    stig.westbergh@vindeln.se                                              rune.sjostrom@vindeln.se

 

 

Vad är Leader? 

Leadermetoden är en metod för att utveckla landsbygden inom lokalt ledd utveckling. I varje område tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommer överens om vilka insatser som ska prioriteras under kommande programperiod. Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Metoden innebär att det är du som bor och verkar i området som driver och påverkar utvecklingen. Själva ordet Leader är en förkortning av en fransk mening – Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale. Det betyder "samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden". 

Ett Leaderområde kanske går att jämföra med ett "ramprojekt" där ett partnerskap sökt medel från EU, Staten och regionala offentliga finansiärer. De medel vårt partnerskap förfogar över under en period av 6-7 år skall då fördelas ut till intressenter som kommer in med projektansökningar till detta partnerskap